Cześć.

Miał może ktoś z Was styczność z Syliusem? Próbuje uruchomić go na już zaimplementowanym, gotowym i przygotowanym przez syliusa stacku dockerowym. Kontenery bezbłędnie wstają ale po wpisaniu komendy
Cytat
php bin/console sylius:install
dostaję komunikat

Cytat
In AbstractMySQLDriver.php line 106:

An exception occurred in driver: could not find driver


In PDOConnection.php line 31:

could not find driver


In PDOConnection.php line 27:

could not find driver


czyli nie widzi kontenera z bazą. Nie zmieniałem nic w pliku docker-compose prócz mapowana portów kontenera nginx gdzie miał konflikt na porcie 80 więc poszło - "8080:80".
W kontenerze jest dodana prawidłowa zmienna środowiskowa `DATABASE_URL=mysql://sylius:nopassword@mysql/sylius`

zawartość docker-compose.yml
Cytat
version: '3.4'

services:
php:
build:
context: .
target: sylius_php
cache_from:
- quay.io/sylius/php:latest
- quay.io/sylius/nodejs:latest
- quay.io/sylius/nginx:latest
image: quay.io/sylius/php:latest
depends_on:
- mysql
environment:
- APP_ENV=dev
- APP_DEBUG=1
- APP_SECRET=EDITME
- DATABASE_URL=mysql://sylius:nopassword@mysql/sylius
- MAILER_URL=smtp://mailhog:1025
- PHP_DATE_TIMEZONE=${PHP_DATE_TIMEZONE:-UTC}
volumes:
- .:/srv/sylius:rw,cached
# if you develop on Linux, you may use a bind-mounted host directory instead
- ./var:/srv/sylius/var:rw
- ./public:/srv/sylius/public:rw,delegated
# if you develop on Linux, you may use a bind-mounted host directory instead
- ./public/media:/srv/sylius/public/media:rw
- public-media:/srv/sylius/public/media:rw

mysql:
image: percona:5.7
environment:
- MYSQL_ROOT_PASSWORD=${MYSQL_ROOT_PASSWORD:-nopassword}
- MYSQL_DATABASE=sylius
- MYSQL_USER=sylius
- MYSQL_PASSWORD=${MYSQL_PASSWORD:-nopassword}
volumes:
- mysql-data:/var/lib/mysql:rw
# you may use a bind-mounted host directory instead, so that it is harder to accidentally remove the volume and lose all your data!
- ./docker/mysql/data:/var/lib/mysql:rw,delegated
ports:
- "3306:3306"

nodejs:
build:
context: .
target: sylius_nodejs
cache_from:
- quay.io/sylius/php:latest
- quay.io/sylius/nodejs:latest
- quay.io/sylius/nginx:latest
image: quay.io/sylius/nodejs:latest
depends_on:
- php
environment:
- GULP_ENV=dev
- PHP_HOST=php
- PHP_PORT=9000
volumes:
- .:/srv/sylius:rw,cached
- ./public:/srv/sylius/public:rw,delegated
ports:
- "35729:35729"

nginx:
build:
context: .
target: sylius_nginx
cache_from:
- quay.io/sylius/php:latest
- quay.io/sylius/nodejs:latest
- quay.io/sylius/nginx:latest
image: quay.io/sylius/nginx:latest
depends_on:
- php
- nodejs # to ensure correct build order
volumes:
- ./public:/srv/sylius/public:ro
# if you develop on Linux, you may use a bind-mounted host directory instead
- ./public/media:/srv/sylius/public/media:ro
- public-media:/srv/sylius/public/media:ro,nocopy
ports:
- "8080:80"

mailhog:
# do not use in production!
image: mailhog/mailhog:latest
environment:
- MH_STORAGE=maildir
# volumes:
# - ./docker/mailhog/maildir:/maildir:rw,delegated
ports:
- "8025:8025"

volumes:
mysql-data:
public-media:


]---
Ok problem częściowo rozwiązany. PHP odpalam bezpośrednio z kontenera Dockerowego.

Cytat
docker exec sylius_php_1 php bin/console sylius:install